Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD firmy DAROS PLUS, s.r.o.

náhradní díly pro motorová vozidla

montáže zařízení LPG, CNG, E85, tažná zařízení a ostatní opravy motorových vozidel

 

1. Tento reklamační řád určuje, jakým způsobem může uplatnit kupující reklamaci na zboží a služby poskytnuté společností DAROS PLUS, s.r.o.

2. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku a zákona ač. 634/1992 Sb., Zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována  práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

3. Na zboží zakoupené na provozovně se vztahuje 2 roky záruka. Zboží prodávané prodávajícím je určeno k odborné montáži. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo (nutno uvést SPZ) namontována součástka, která je předmětem reklamace. V tomto dokladu je nutné uvést stav tachometru při výměně dílu.

4. Dodavatel poskytuje záruku na opravu vozidla po dobu 6 měsíců ode dne, kdy mělo dojít k převzetí předmětu zakázky zákazníkem po jejím dokončení.

5. Na repasované náhradní díly je poskytována záruka v délce 3 měsíců.

6. Na přestavěná vozidla na pohon LPG, CNG a E85 je stanovena záruční doba 3 měsíce. Při dodržení pravidelných servisních intervalů a revizních kontrol po ujetí 10 000 km a nebo 1 roku (co nastane dříve) se prodlužuje záruka na 24 měsíců. Pokud záruční list nestanoví lhůtu delší nebo pokud se prodávající  a kupující nedohodnou na delší záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebené věci způsobené jejím užíváním.

7. Kupující uplatní reklamaci pouze v provozovně firmy: Sladovnická 4, 620 00 Brno.

8. Zákazník, který uplatňuje reklamaci, nemá nárok na náhradu škody spočívající v přistavění vozidla do provozovny firmy.

9. Zákazník nemá nárok po dobu opravy na náhradní vozidlo.

10. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

a) doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),

b) reklamované zboží s veškerým příslušenstvím

c) podrobný popis závady, která se na automobilu vyskytla

11. O reklamaci rozhodne zpravidla vedoucí provozovny nebo jím pověřená osoba ihned, ve složitějších případech do 72 hodin od uplatnění reklamace. V případě, že je nezbytné provést posouzení vady výrobku dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení, nejpozději však do 30-ti dnů. Je-li nutné provést odborný znalecký posudek, je zákonem stanovena lhůta  do 60-ti dnů + 30 dnů na vyřízení a odstranění závady. Vedoucí provozovny nebo jím pověřený pracovník sepíše se zákazníkem reklamační protokol, zákazník je povinen poskytnout této osobě všechny požadované údaje.

12. Dodavatel odstraní závadu podléhající záruce na své náklady. V naléhavých případech může být odstranění vady provedeno jinou osobou, jejíž provozovna se nachází nejblíže místu vozidla, kterého se vada týká, za předpokladu, že zákazník takový postup předem prokazatelně dodavateli oznámí a dodavatel toto odsouhlasí. Náklady za odstranění vady v záruce jinou odbornou osobou se souhlasem dodavatele jdou na vrub dodavatele. Náklady na odtažení vozidla, jehož se vada týká, jakož i ostatní náklady jdou k tíži zákazníka.

13. Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu odstranit, je zákazník oprávněn požadovat slevu z ceny zakázky nebo od objednané zakázky odstoupit.

14. Na opravy provedené dle požadavku zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou se záruka neposkytuje.

15. Záruku nelze uplatnit v následujících případech, když:

předmět zakázky nebyl dodavateli dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad, dodavateli nebylo doručeno předem oznámení, že v důsledku nouzové situace bude oprava zjištěných závad provedena jinou odbornou osobou a dodavatel toto neodsouhlasil, vadné díly byly na pokyn zákazníka jinou odbornou osobou nebo zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny, při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku zákazníka jiné jim opatřené náhradní díly nebo provozní hmoty.

16. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou na předmětu zakázky od doby převzetí věci (vozidla), po dobu provádění zakázky.

17. Na škody na věcech nacházejících se na nebo v předmětu zakázky odpovídá dodavatel pouze v případě, když je písemně převzal do úschovy. Jinak je zákazník povinen přestavit vozidlo do opravy prázdné, vyklizené a čisté.

18. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

a) opotřebení věci jejím obvyklým užíváním

b) neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou

c) poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.)

d) poškození nadměrným zatěžováním

e) poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem)

f) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

19. V případě, kdy za škodu na předmětu zakázky odpovídá dodavatel, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména  opravou předmětu zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li oprava spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí dodavatel zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí dodavatel částku maximálně  ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.

20. Při škodě na věcech nebo na předmětu zakázky, které dodavatel převzal do úschovy, hradí dodavatel zákazníkovi skutečnou škodu zjištěnou jako hodnotu věci v době jejich poškození.

Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat dodavatele o škodě na předmětu zakázky, pokud za ni dodavatel odpovídá, včetně její přesné specifikace.

21. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které nebrání užívání, jejich odstraněním neutrpí funkce a kvalita zařízení a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se servisní firma s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší servisní firmě.

22. Servisní firma je povinna uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu zařízení do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zařízení, není-li to k povaze vady neúměrné, nebo její opravou.

23. Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zařízení, má kupující právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco servisní firma má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

24. Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze odstranit ve stanovené lhůtě beze zbytku a které brání  řádnému užívání zařízení. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:

a) výměnu zboží za bezvadné

b) zrušení kupní smlouvy

25. Vyskytne-li se na zařízení jiná neodstranitelná vada, která ale nebrání v jeho užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zařízení.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.12.2014